Servicios

Pots descarregar-te aquí les normes del préstec interbibliotecari.     Descarregar-te aquí el formulari del préstec interbibliotecari.

 1. Aquest és el procés pel qual, a petició d'un usuari, una biblioteca obté d'una altra un document específic que no està disponible en el propi fons de la biblioteca peticionària. El document sol·licitat podrà ser subministrat en el seu format original o mitjançant una còpia.

 2. El servei de préstec interbibliotecari de la Biblioteca Municipal de Vinaròs permet accedir al fons de les Biblioteques adherides a la Xarxa  de Lectura Pública Valenciana.

 3. Queden exclosos del préstec interbibliotecari:

  • Tots aquells documents que, segons el parer de la direcció de la biblioteca que presta, no siguen susceptibles de formar part d'esta modalitat de préstec pel seu caràcter únic, valuós, rar, especial o pel seu estat de conservació.

  • Els documents audiovisuals, sonors i electrònics

  • Les obres excloses de préstec personal

  • Els llibres de consulta molt freqüent

  • Llibres infantils i juvenils

  • Les obres que formen els lots mensuals de novetats

  • Materials que pertanyen a la Biblioteca però que estan prestats

 4. La biblioteca requerida podrà optar entre l'enviament del document original sol·licitat o una còpia. S'oferirà reproducció de tots els materials exclosos del préstec interbibliotecari, excepte aquells en què la reproducció puga afectar a la bona conservació de l'exemplar i sempre amb estricta subjecció a la normativa de propietat intel·lectual i drets d'autor.

 5. El document podrà ser prestat a domicili als usuaris amb carnet de la Xàrxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana, i el tràmit es regirà per les normes de préstec aplicables a aquest tipus d'exemplar.

 6. La devolució dels préstecs es realitzarà en el termini establit, i els materials hauran de ser correctament empaquetats i retornats en el mateix estat de conservació en què es van rebre.

 7. La pèrdua o deteriorament del document sol·licitat serà imputable al lector peticionari, i comportarà la reposició immediata d'un altre exemplar del document prestat  o el document equivalent marcat per la biblioteca prestadora en cas d'impossibilitat de reposició del mateix document. L’usuari es compromet a mantenir els materials prestats en bon estat, a tornar-los en el termini estipulat i a reposar l’obra perduda o deteriorada. En cas de no complir aquesta norma, se suspendrà, fins al seu compliment, l’efectivitat del carnet de préstec en totes les biblioteques adherides a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

 8. Les despeses d'enviament aniran a càrrec de la biblioteca prestadora, i les de devolució seran costejades per la biblioteca peticionària. Les despeses per les còpies realitzades podran ser exigides per la biblioteca prestadora a la biblioteca peticionàri, que les podrà transferir a l'usiari quan es produïsquen, especialment en cas de despeses de reprografia.

 9. Podran accedir al préstec interbibliotecari els lectors adults en possessió del carnet en vigor de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana i que no estiguen sancionats.

 10. Un mateix lector pot presentar al mateix temps un màxim de 3 sol·licituds, i un total de 6 durant un mateix any.

 11. Des de la notificació de l'arribada a la biblioteca del material demanat, el lector disposarà d'un màxim d'una setmana per a recollir-lo, i un cop esgotat aquest temps, els materials no reclamats seran retornat a la biblioteca d'origen.